Horimex - Keukenuitrusting voor de professionele keuken
Horimex
U hebt 0 product(en) in uw winkelmandje ( €0 )
Home Webshop Keukenuitrusting Over ons ContactinformatieHORIMEX & Co

Klaverbladstraat 16 
Industriepark  Lummen  Noord          
3560  LUMMEN  

Tel. :  +32(0)13/ 663.622
E-mail: info@horimex.be


Openingsuren winkel:
maandag tem vrijdag : 9h00 - 17h30
Zaterdag enkel op afspraak  Volg ons op facebook: pic_logo_facebook 

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Aanvaarding van de algemene voorwaarden

1.1 De geleverde goederen en de gepresteerde diensten worden respectievelijk enkel verkocht, verhuurd of geleverd onder aanvaarding door de klant van onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld.

1.2 Ondertekening van een bestelbon of een opdrachtbrief, het plaatsten van een bestelling (per brief, per fax, per e-mail en zelfs telefonisch) betekent noodzakelijkerwijze de aanvaarding van onze algemene voorwaarden.

1.3 Indien er geen schriftelijkebestelling geplaatst werd, impliceert de in ontvangstname van de goederen en diensten dat de klant zich akkoord verklaart met onze algemene voorwaarden.

2. Prijsoffertes

2.1 De prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien de lonen, materialen of andere kosten wijzigingen ondergaan ten gevolge van de schommelingen van de grondstofprijzen, wijzigingen van het rentepeil of wijzigingen van de geleverde prestaties, na de bestelling, doch vóór de levering behoudt HORIMEX & Co bvba zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

2.2 De prijsofferte geldt alleen voor de bestelling/opdracht vermeld in de offerte.

2.3 Bij samengestelde prijsoffertes bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de bestelling/opdracht tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.

2.4 Alle taksen, heffingen van welke aard en de B.T.W. zijn ten laste van de klant.

3. Bestellingen

Ingeval HORIMEX & Co bvba ná bevestiging van de opdracht en vóór of tijdens de levering omstandigheden verneemt waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan heeft HORIMEX & Co bvba het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen, desgevallend om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding vanwege de klant. Artikel 11.2 is van toepassing.

4. Annulatie

4.1 In elk geval van annulatie van de bestelling/opdracht door de klant, is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 20% van de waarde van de bestelling/opdracht met een minimum van 125,00 EURO, onverminderd de mogelijkheid voor HORIMEX & Co bvba om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

4.2 De klant is eveneens verplicht om de reeds geleverde prestaties te vergoeden à 45,00 EUR/u en kilometers à 0,40 EUR/km, in geval van ontijdige annulatie of onmogelijkheid de bestelling/opdracht uit te voeren wegens zijn nalatigheid of fout. Deze tarieven zijn excl. B.T.W..

5. Levering/Uitvoering

5.1 Behoudens uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst, hebben de leverings- & uitvoeringstermijnen een indicatief karakter en verbinden HORIMEX & Co bvba niet. De klant kan geen schadevergoeding vorderen wanneer de levering/uitvoering binnen een redelijke termijn plaatsvindt.

5.2 De klant verbindt zich ertoe om alle nodige en nuttige informatie nodig voor de uitvoering van haar bestelling/opdracht ter beschikking stellen aan HORIMEX & Co bvba.

5.3 Klachten betreffende de levering/uitvoering moeten binnen de 24 uren na de levering/uitvoering schriftelijk en per aangetekende brief aan HORIMEX & Co bvba geadresseerd worden en alleszins vóór enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt, zulks op straffe van verval van alle aanspraken.

5.4 HORIMEX & Co bvba behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot levering van de goederen en/of diensten zolang niet alle voorafgaande & reeds vervallen facturen volledig zijn betaald geworden. Tijdens die periode worden overeengekomen leverings- & uitvoeringstermijnen opgeschort.

6. Overmacht

Wanneer ten gevolge van o.a. overmacht, machinebreuk staking, lock-out, faillissement, overheidsingrijpen en dergelijke HORIMEX & Co bvba of een van haar leveranciers niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt HORIMEX & Co bvba zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of in te korten, zonder dat hiervoor door de klant enige schadevergoeding vanwege HORIMEX kan gevorderd worden.

7. Betalingen

7.1 Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

7.2 Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele intresten verschuldigd à rato van de rentevoet bedoeld in de wet van 2 augustus 2002 vermeerderd met 2% per jaar en dit vanaf de vervaldag.

7.3 Eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de facturen, ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 125,00 EURO en een maximum van 10.000,00 EURO per factuur) als schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor HORIMEX & Co bvba om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

7.4 Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur of wanneer er een waardeschuld dient te worden gevorderd, is de klant eveneens gehouden om -naast de gewone gerechtskosten- ook de kosten & erelonen van de advocaten en de eventuele technische raadgevers van HORIMEX te voldoen. De kosten voor eventuele technische raadgevers worden forfaitair geraamd op 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 125,00 EURO en een maximum van 10.000,00 EURO per factuur) bovenop het hierboven aangehaalde schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor HORIMEX & Co bvba om te bewijzen dat deze kosten voor haar hoger zijn opgelopen en deze dan te vorderen. Mb.t. de kosten en erelonen van de advocaten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

7.5 In een wederkerige handelsrelatie, is HORIMEX & Co bvba gerechtigd om te allen tijde alle tegoeden die zij heeft van de klant te compenseren met schulden aan de klant, zelfs ná samenloop.

7.6 Betalingen worden toegerekend als volgt: eerst op de deurwaarders- & gerechtskosten (incl. de kosten en erelonen van de advocaten), vervolgens op de kosten & erelonen van de eventuele technische raadgevers, daarna op de op het ogenblik van de betaling vervallen zijnde forfaitaire schadevergoedingen, vervolgens op de op het ogenblik van de betaling vervallen zijnde intresten en tenslotte op de hoofdsommen, de oudste eerst.

8. Protest tegen de facturen

8.1 Het protest tegen de facturen dient uiterlijk te gebeuren binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven.

8.2 De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

9. Retentierecht, Eigendomsvoorbehoud, Risico, Intellectueel eigendomsrecht

9.1 Bij verkoop behoudt HORIMEX & Co bvba de eigendom van de goederen tot na de volledige betaling van de hoofdsom en desgevallend verschuldigde intresten, schadevergoeding & de in artikel 7.4 aangehaalde kosten.

9.2 Bij niet-betaling zal HORIMEX & Co bvba bijgevolg gerechtigd zijn de goederen terug te vorderen.

Zo HORIMEX & Co bvba van dit terugnamerecht gebruik maakt, wordt de overeenkomst automatisch en van rechtswege geacht te zijn ontbonden lastens de klant. In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 20% van de waarde van de bestelling met een minimum van 125,00 EURO, onverminderd het recht van HORIMEX & Co bvba om een hogere schade te bewijzen en te vorderen. Dit bedrag is compenseerbaar met eventueel terug te geven gelden, zelfs na samenloop.

9.3 Alle risico’s verbonden aan zowel aangeleverde goederen als voor de klant bestemde goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging) gaan over op de klant van zodra zij de werkplaatsen van HORIMEX & Co bvba of haar leveranciers verlaten. Indien de klant deze goederen zou komen afhalen, dan gaat het risico over van zodra de klant word aangemaand om de goederen te komen afhalen. Na deze aanmaning kunnen ook bewaringskosten worden aangerekend.

9.4 Tenzij uitdrukkelijk & schriftelijk anders overeengekomen, blijven de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de door HORIMEX & Co bvba ontwikkelde producten steeds haar eigendom.

10. Klachten - Zichtbare gebreken – Verborgen gebreken – Garantie

10.1 Zichtbare gebreken dienen op straffe van verval van garantie binnen de 24 uren na de levering/uitvoering en alleszins vóór enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt per aangetekende brief aan HORIMEX & Co bvba te worden meegedeeld.

10.2 Het aanvaarden van de factuur en het gebruiken van de geleverde goederen en/of diensten ontslaat HORIMEX & Co bvba in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken.

10.3 De vrijwaringplicht van HORIMEX & Co bvba voor verborgen gebreken is in overeenstemming met het gemeen recht. De klant is evenwel op straffe van verval van garantie gehouden om een verborgen gebrek binnen de 3 dagen na de vaststelling van dat gebrek en alleszins vóór enig gebruik, wijziging of herstelling plaatsvindt per aangetekende brief aan HORIMEX & Co bvba mee te delen.

10.4 Zo de klant recht heeft op enige schadeloosstelling uit hoofde van een gebrek in levering van diensten, dan is die schadevergoeding hoe dan ook steeds beperkt tot het bedrag dat HORIMEX & Co bvba voor die diensten zou factureren of gefactureerd heeft.

Zo de klant recht heeft op enige schadevergoeding uit hoofde een gebrek in geleverde goederen, dan is die schadevergoeding hoe dan ook steeds beperkt tot de vervanging van de betreffende goederen binnen de garantie die verstrekt wordt door de leverancier van HORIMEX & Co bvba.

De klant heeft in geen énkel geval recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade.

11. Uitdrukkelijk ontbindend beding – Ontbindende voorwaarde

11.1 Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt HORIMEX & Co bvba zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling op te schorten of te ontbinden voor het geheel of het nog niet-uitgevoerde gedeelte, onverminderd hetgeen onder art. 4 uiteengezet werd.

11.2 HORIMEX & Co bvba behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden in geval er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van de klant in gevaar gebracht is (zoals bijvoorbeeld i.g.v. van faillissement, gerechtelijk akkoord, geprotesteerde wissels, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij HORIMEX & Co bvba of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de klant, …).

11.3 In dat geval is de klant hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 20% van de waarde van de bestelling met een minimum van 125,00 EURO, onverminderd het recht van HORIME & Co bvba om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

12. Adresverandering – Overdracht van rechten

12.1 De klant dient HORIMEX & Co bvba onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo dit niet geschiedt, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of orderbrief vermelde of telefonisch meegedeelde adres van de klant.

12.2 Zonder de voorafgaandelijk en schriftelijke toestemming kan de klant zijn rechten en verbintenissen jegens HORIMEX & Co bvba niet overdragen aan derden.

13. Bevoegde rechtbank. Toepasselijk recht. Plaats van uitvoering van de verbintenissen

13.1 Voor alle geschillen waarbij HORIMEX & Co bvba betrokken is, zijn énkel de rechtbanken die rechtsmacht hebben over het Tweede Kanton te HASSELT bevoegd. HORIMEX & Co bvba behoudt zich evenwel het recht voor om als aanlegger de een procedure aanhangig te maken voor een rechtbank die bevoegd is overeenkomstig het gemeen recht.

13.2 Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe.

13.3 Alle verbintenissen m.b.t. de huidige overeenkomst, zowel de levering als de betaling en de eventuele vrijwaring worden steeds geacht integraal uitgevoerd te worden op de uitbatingszetel van LG&T.

14. Geldigheid van de algemene voorwaarden

14.1 Indien bepaalde bepalingen van deze overeenkomst nietig zouden verklaard worden wegens schending van de toepasselijke wetgeving, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en geldig tussen partijen.

14.2 Partijen verbinden er zich bovendien toe om voor de nietige bepaling een alternatief op te stellen dat beantwoordt aan de geest van de nietige bepaling.

15. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

15.1 Op álle tussen HORIMEX & Co bvba en de klant gesloten overeenkomsten zijn énkel deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van álle andere. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk werd bevestigd.

15.2 Indien HORIMEX & Co bvba evenwel materialen aangekocht heeft bij derden, dan zijn de algemene voorwaarden van die derden cumulatief van toepassing. In geval van tegenspraak hebben deze algemene voorwaarden voorrang.

website door Analyz-it | inhoud door Horimex | gebruiksvoorwaarden | privacybeleid | cookiebeleid | login

Opgelet!

Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfgedrag te verbeteren.
Bepaalde functionaliteiten zijn afhankelijk van deze cookies.
Indien u meer informatie wilt over onze cookie policy kan dat door deze pagina te raadplegen.